Algemene voorwaarden Gracie Jiu Jitsu Gouda

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gracie Jiu Jitsu Gouda en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Gracie Jiu Jitsu Gouda (hierna te noemen “de deelnemer”). Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding

Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

Een lidmaatschap bij Gracie Jiu Jitsu Gouda zal altijd de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van steeds 1 maand. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00, zijn voor rekening van de deelnemer. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 56 kalenderdagen. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen van Gracie Jiu Jitsu Gouda worden geweigerd. Gracie Jiu Jitsu Gouda is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Gracie Jiu Jitsu Gouda behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden

Gracie Jiu Jitsu Gouda behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Gracie Jiu Jitsu Gouda, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Gracie Jiu Jitsu Gouda gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap

De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Gracie Jiu Jitsu Gouda. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 3, lid 1. De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1. Gracie Jiu Jitsu Gouda behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

Gracie Jiu Jitsu Gouda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Gracie Jiu Jitsu Gouda, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Gracie Jiu Jitsu Gouda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Gracie Jiu Jitsu Gouda vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Huisregels

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Gracie Jiu Jitsu Gouda en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels van Gracie Jiu Jitsu Gouda staan op de website van Gracie Jiu Jitsu Gouda en zijn op te vragen bij één van de Gracie Jiu Jitsu Gouda Instructeurs.

Artikel 8: Persoonsgegevens

Gracie Jiu Jitsu Gouda verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Gracie Jiu Jitsu Gouda kan de deelnemer per e-mail of telefoon (Bellen, SMS of WhatsApp) informeren omtrent haar activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Gracie Jiu Jitsu Gouda door middel van een schriftelijke kennisgeving. Deelnemer wordt niet automatisch aangemeld voor nieuwsbrieven of andere mailings, zonder dat daar schriftelijk, dan wel mondeling toestemming voor is gegeven. Nimmer worden de gegevens van deelnemer gedeeld met derden zonder noodzakelijke aanleiding en/of toestemming.
De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Gracie Jiu Jitsu Gouda zijn opgenomen Gracie Jiu Jitsu Gouda en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Deelnemer kan een overzicht van de gegevens die Gracie Jiu Jitsu Gouda beheert opvragen via info@graciejiujitsugouda.nl. Gracie Jiu Jitsu Gouda werkt volgens haar AVG protocol, om veiligheid en privacy van deelnemer te waarborgen.
De gegevens van de bezoekers van de website(s) van Gracie Jiu Jitsu Gouda kunnen worden verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor marketingactiviteiten met behulp van derden. Doordat bezoeker akkoord is gegaan met de cookie melding op de website, is hier toestemming voor verleend. Indien bezoeker dit niet wenst, kan hier schriftelijk bezwaar tegen worden aangetekend en zal, voor zover dit nog niet gebeurd is, de informatiedeling van bezoeker worden stopgezet en zullen unieke gegevens verwijderd worden.

Artikel 9: Rechtstoepassing

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Gracie Jiu Jitsu Gouda aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Gracie Jiu Jitsu Gouda , zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Gracie Jiu Jitsu Gouda is gevestigd. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Gracie Jiu Jitsu Gouda te accepteren.

Gracie Jiu Jitsu Gouda
© 2021 Gracie Jiu Jitsu Gouda
KVK nummer: 24391750
Bank nummer: NL77INGB0626007534
Incasso-id: NL54ZZZ243917500000
Frank Strooker: frank@graciejiujitsugouda.nl
Correspondentieadres:
Antwerpseweg 9
2803 PB Gouda